TH EN
A A A

ข้อโต้แย้งในออสซีเรื่องกุ้ง

14 มีนาคม 2551   

             เกิดข้อโต้แย้งในออสเตรเบียระหว่างเกษตรกรกับผู้นำเข้าว่ากุ้งที่มีร่องรอยของการใช้สารแอนตึ้ไบโอติคส์ควรได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือไม่

            ABC news รายงานว่า   เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผลักดันให้กุ้งที่พบสารแอนตี้ไบโอติคส์ถูกระงับการนำเข้า   ในขณะที่สมาคมผู้นำเข้าเครื่องดื่มและอาหารของออสเตรเลียเรียกร้องให้ใช้ค่า MRL สารแอนตี้ไบโอติคส์สำหรับกุ้งนำเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ค่าที่กำลังถกเถียงกันอยู่คือ oxytetracycline ซึ่งผู้นำเข้าต้องการให้กำหนดที่ไม่เกิน 0.2 milligrams per kilo  ในขณะที่ เกษตรกรต้องการให้ใช้ที่ค่า 0 ดังเดิม   ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้  FSANZ กำลังพิจารณาทบทวนอย่างระมัดระวัง

            Nick Geogouras จาก Nickolas seafood ที่ตลาดปลาซิดนีย์ซึ่งเขาจำหน่ายทั้งกุ้งจับและกุ้งเลี้ยงของออสเตรเลีย  และกุ้งนำเข้าจากไทย กล่าวว่า  กุ้งนำเข้าสามาถตอบสนองความต้องการได้  ถ้าคุณต้องการกุ้งขนาดใหญ่ ก็จะมีกุ้งนำเข้าขนาดใหญ่ตอบสนองคุณ  และกุ้งนำเข้าสะดวกสำหรับผู้ขายเพราะเป็นกุ้งแช่แข็ง  ทำให้เราสามารถจะซื้อได้ในปริมาณมากและมีความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะป้อนตลาด  เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและต้องการให้อาหารที่บริโภคปลอดภัยจากสารแอนตี้ไบโอติคส์  สารเก็บรักษาอาหารและสารเติมแต่งต่างๆ

            ปัจจุบันออสเตรเลียนำเข้ากุ้ง 30,000 ตันต่อปี

ที่มา  :  TheFishSite News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?