TH EN
A A A

กลุ่มการค้าเวียดนามเล็งขยายตลาดสินค้าสดส่งไทย

8 พฤศจิกายน 2565   

                ผลไม้นับเป็น 10%-20% ของสินค้าเกษตรที่เวียดนามส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 70 ประเทศ กลุ่มการค้าเวียดนามจึงหารือโอกาสขยายความร่วมมือด้านตลาดสินค้าเกษตรระหว่างเวียดนามและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้สด และมีการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ไทย รวมถึงส่งเสริมการมีอยู่ของผลไม้เวียดนามในตลาดไทยด้วย โดยผู้อำนวยการแผนกตลาดเอเชียแปซิฟิกของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม ได้แนะนำให้ระหว่างเวียดนามและไทยยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูงและเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมการแปรรูป ห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตร เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการส่งออกไปยังประเทศที่สาม ซึ่งการยกระดับดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมตำแหน่งของไทยและเวียดนามในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลกได้

ที่มา : Vietnam plus  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?