TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับรายการอนุญาตกรดนิโคตินิก

8 พฤศจิกายน 2565   

                เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ได้เผยแพร่ประกาศให้เปิดเผยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรายการวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตการใช้งานของกรดนิโคตินิก
                Nicotinic Acid ส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาหารเสริม แต่การบริโภคกรดนิโคตินิกในปริมาณที่มากเกินไปสามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงได้ ดังนั้นหน่วยงานที่มีอำนาจจึงได้ลดขอบเขตการใช้ประโยชน์เหลือเพียงใน 4 กลุ่มอาหาร ได้แก่
   • อาหารบำรุงพิเศษ
   • อาหารสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ
   • อาหารเพื่อสุขภาพ
   • แป้งสาลีที่เสริมธาตุอาหาร
*หมายเหตุ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่บังคับใช้สำหรับการใช้กรดนิโคตินิก สามารถใช้นิโคตินาไมด์เป็นทางเลือกได้ Nicotinamide มีผลเช่นเดียวกับ Nicotinic Acid ในขณะที่ไม่พบรายงานผลข้างเคียง
2. การยกเลิกรายการอนุญาตน้ำยาทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
                น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องใช้ในครัวจำนวน 22 รายการ ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่พบสถิติการใช้ประโยชน์ เช่น กรดนีโอเดคาโนอิก, โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต, 4- (1,1-ไดเมทิลโพรพิล)ฟีนอล, เมทิลีนบลู และโซเดียมบอเรต เป็นต้น ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ : https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-revises-food-additive-code-20221102094757

อ้างอิง: https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=46303&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
https://www.mfds.go.kr/brd/m_211/view.do?seq=14729&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

ที่มา : MFDS/Chemlinked  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?