TH EN
A A A

เกษตรกรเม๊กซิโกแอบปลูกข้าวโพด GMO

12 มีนาคม 2551   
             ในรัฐ Chihuahua ที่แห้งแล้งทางตอนใต้ของชายแดนเท๊กซัส   Amado Trevizo  เกษตรกรวัย 68 ปีรายหนึ่งกลายเป็นปลูกพืชผิดกฎหมายเนื่องจากลูกชายได้เพาะปลูกข้าวโพด GMO ซึ่งต้องห้ามในเม๊กซิโก 10 กระสอบ  และต่อมาลูกชายเขาประสบอุบัติเหตุ ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของข้าวโพดนั้น
             ในข้อเท็จจริง  เขาชื่นชอบผลผลิตมากเพราะ ข้าวโพดอื่นถูกหนอนกินหมด  แต่ข้าวโพด GMO นี้ถูกหนอนกินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และต้นทุนก็ถูกกว่าเพราะใช้น้ำและสารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง น้อยกว่า
             การโต้แย้งเกี่ยวกับ  GMO  ได้แบ่งเม๊กซิโกซึ่งถือเป็นแหล่งต้นกำเนิดของข้าวโพดเมื่อหลายพันปีมาแล้วออกเป็น 2 ฝ่าย  โดย เกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้งได้เพาะปลูกข้าวโพด GMO เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่   แต่เกษตรกรในภาคใต้กลัวว่าเกสรของข้าวโพด GMO จะทำลายข้าวโพดพื้นเมืองและสิ่งแวดล้อม  มีการลักลอบนำเมล็ดพันธุ์ข้ามชายแดนมาจากสหรัฐฯ  ปัจจุบันข้าวโพดในสหรัฐฯมากกว่า 70% เป็น GMO  
คาดการณ์ว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวโพดกระจัดกระจายอยู่ใน Chihuahua  9,000 เฮคแตร์  จากพื้นที่ปลูกข้าวโพด 100,000 เฮคแตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดสีเหลืองซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์   ส่วนใหญ่ของข้าวโพดปลูกในเม๊กซิโกเป็นพันธุ์สีขาวซึ่งใช้ทำ  tortillas อาหารสำคัญของประเทศ
             นับตั้งแต่ เม๊กซิโก สหรัฐฯ และแคนาดาได้ยกเลิกภาษีข้าวโพดทุกชนิดภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี  NAFTA 1994       ปัจจุบันเม๊กซิโกนำเข้าข้าวโพดเหลืองจากสหรัฐปีละ 8-9 ล้านตัน หรือคิดเป็น 35% ของความต้องการทั้งหมด  แต่ราคาข้าวโพดของสหรัฐฯ  ได้เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึง 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชลแล้ว  เนื่องจากความต้องการนำข้าวโพดไปใช้ผลิตเอธานอล   ดังนั้นจึงมีความต้องการเพิ่มผลผลิตภายในเม๊กซิโก  ซึ่ง Amado Trevizo เห็นว่า GMO จะช่วยให้เม๊กซิโกลดการนำเข้าผลผลิตราคาแพงจากสหรัฐฯ  โดยผลิตเพิ่มขึ้นเองในเม๊กซิโก และภายใน 4 ปีน่าจะลดการนำเข้าจกาสหรัฐฯได้ประมาณ 80-90%
 
ที่มา  :  Reuters

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?