TH EN
A A A

ประชาสัมพันธ์! วารสารสาระเกษตรแดนจิงโจ้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

28 ตุลาคม 2565   

                ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านอ่านวารสารสาระเกษตรแดนจิงโจ้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังเอกสารแนบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
     - การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปยังออสเตรเลีย
     - อุตสาหกรรมแมลงกินได้ของออสเตรเลีย
     - การผลิตโปรตีนแบบยั่งยืน
     - ทิศทางตลาด “โปรตีนแมลงไทยสู่ออสเตรเลีย”
     - โอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมแมลงกินได้ของออสเตรเลีย

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
สาระเกษตรจากแดนจิงโจ้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.pdf 14 MB 162

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?