TH EN
A A A

ยูเครนเตรียมปรับปรุงกฎหมายพืชดัดแปรพันธุกรรม

25 ตุลาคม 2565   

                ยูเครนเป็นประเทศซึ่งห้ามการเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม และมีแผนจะปรับปรุงกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ยังไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัดว่าจะปรับเปลี่ยนเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนปรน
                ยูเครนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรทั่วโลกและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎหมายพืชดัดแปรพันธุกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งไปยังประเทศที่ห้ามผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยก่อนหน้านี้ยูเครนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) ในปี 2550 แต่ไม่มีกลไกควบคุมและมีความไม่สอดคล้องกันในมาตรการปฏิบัติ ซึ่งทำให้กระทรวงเกษตรต้องพิจารณาแถลงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนให้ชัดเจน

ที่มา : The Pig Site, Reuters, UkrAgroConsult   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?