TH EN
A A A

บริติชโคลัมเบียเปิดใบอนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาที่แหล่งผลิต

20 ตุลาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่รัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ของแคนาดา ประกาศอนุญาตให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกกัญชายื่นขอใบอนุญาต Producer retail store (PRS) ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านทางหน่วยงาน Liquor and Cannabis Regulation Branch (LCRB) เพื่อขออนุมัติให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาชนิดที่ไม่ได้ใช้งานทางการแพทย์จากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกได้ ซึ่งการประกาศเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตในครั้งนี้ ทางรัฐบริติชโคลัมเบียต้องการที่จะสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างถูกกฎหมาย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตลาดกัญชาได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องการที่จะสนับสนุนความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะปลูกกัญชาในรัฐบริติชโคลัมเบีย
                ซึ่งจากการสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์กัญชาในรัฐบริติชโคลัมเบีย ในปี 2564 พบว่าตั้งแต่มีการประกาศให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย สถิติการซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาจากร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตของผู้บริโภคนั้นมากกว่าซื้อจากแหล่งอื่นๆ เมื่อเทียบกับการสำรวจในปี 2561 โดยผู้บริโภคซื้อกัญชาจากร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตลดลงจาก 56% เหลือ 17% หรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่มีใบอนุญาตลดลงจาก 16% เหลือ 9% แต่ในทางกลับกัน ผู้บริโภคหันไปซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาในร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 9% 

ที่มา: Farms.com   สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?