TH EN
A A A

ญี่ปุ่นประกาศข้อกำหนดสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้า

20 ตุลาคม 2565   

                 MAFF เสนอข้อกำหนดสำหรับการจัดการหลังกระบวนการ บุคลากรด้านการจัดการ และการจัดการฉลากของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์อินทรีย์ และอาหารแปรรูปออร์แกนิคที่นำเข้ามาในญี่ปุ่น เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่นำเข้าที่อาจมีเชื้อโรคจำเพาะต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักกันฉุกเฉิน พืชที่นำเข้าและผลิตภัณฑ์จากพืชจะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยประเทศผู้ส่งออกและต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนนำเข้า

                 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ออกประกาศฉบับที่ 27 ซึ่งควบคุมข้อกำหนดในการรับ เก็บรักษา และการบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่นำเข้า ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และอาหารแปรรูปอินทรีย์ และ MAFF ได้ประกาศข้อกำหนดมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

การจัดการหลังกระบวนการ (Post-process management)

สินค้า

การจัดการหลังกระบวนการ

มาตรฐานอ้างอิง

สินค้าเกษตรอินทรีย์

การยอมรับ การขนส่ง การจำแนก
การเตรียมการ ซักล้าง จัดเก็บ บรรจุภัณฑ์

มาตรา 4 ของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

การเชือด รื้อ คัดแยก การเตรียม การล้าง การจัดเก็บ การบรรจุ

มาตรา 4 ของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปออร์แกนิค

การผลิต การแปรรูป การบรรจุ
การจัดเก็บ

มาตรา 4 ของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปออร์แกนิค

 

การจัดการบุคลากร

ผู้นำเข้าต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะที่จำเป็น ดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบในการรับ จัดเก็บ และบรรจุสินค้านำเข้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ปฏิบัติงาน) อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

     (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาของโรงเรียน หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ด้านการกระจายอาหารมากกว่าสองปี

     (2) มีประสบการณ์มากกว่าสามปีในการจัดส่งอาหาร

2. ผู้รับผิดชอบ

     (1) เมื่อพนักงานและผู้รับผิดชอบเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรว่าด้วยการรับ เก็บรักษา และการบรรจุ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบโดยหน่วยรับรอง

     (2) เมื่อเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว

เครื่องหมายอินทรีย์ (ฉลาก JAS)

  • A ต้องมากกว่า 5 มม.
  • B ต้องยาวเป็นสองเท่าของ A;
  • D ต้องเป็น 3/10 ของ C;
  • ผู้ออกใบรับรอง : อักขระต้องมีความสูงเท่ากับ D. สามารถใช้ตัวย่อได้
  • หมายเลขยืนยัน : ไม่บังคับ

                นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการกักกันสำหรับการนำเข้าเมล็ดพริกไทยและมะเขือเทศที่อาจมีเชื้อโรคกักกัน ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ สำหรับเมล็ดพริกไทยและมะเขือเทศที่มีต้นกำเนิด ในประเทศจีนหรืออิตาลี แม้ว่าการทดสอบ ToBRFV จะผ่านการทดสอบโรคด้วยกระบวนการ Real-time RT-PCR ก่อนส่งออก ก็ควรทดสอบอีกครั้งเมื่อนำเข้า

     ประกาศฉบับเต็ม: https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/kokujikaisei-289.pdf

     ประกาศเกี่ยวกับฉลาก: https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/kokujikaisei-279.pdf

     ประกาศฉุกเฉินเกี่ยวกับ ToBRFV: https://www.maff.go.jp/pps/j/information/syubyo200831.html

ที่มา : MAFF  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?