TH EN
A A A

อียูปรับระเบียบใหม่ติดฉลากอาหารสัตว์

10 มีนาคม 2551   

             เร็วๆนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้ปรับกฎระเบียบให้ง่ายขึ้นในการวางตลาดอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง  โดยยังคงระดับการปกป้องสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และสุขภาพมนุษย์ไว้ได้ดังเดิม  ระเบียบใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์เกษตรของสหภาพยุโรป   อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงในสหภาพยุโรปมีมูลค่า 50 พันล้านยูโร
           ข้อเสนอนี้มุ่งลดการดำเนินการตามลายลักษณ์อักษรหรือ red tape สำหรับผู้ประกอบการอาหารสัตว์โดยยกเลิกภาระด้านการบริหารจัดการและข้อกำหนดด้านเทคนิคที่ไม่จำเป็นเพราะปัจจุบันมีการดำเนินการความปลอดภัยด้านอาหารในลักษณะครบวงจรจากไร่นาสู่โต๊ะอาหารแล้ว   การพิจารณาการทดสอบวางตลาดพิจารณาจากระดับความเสี่ยงด้วยและจะไม่พิจารณาโดยการแบ่งเป็นกลุ่มอาหารสัตว์ดังเดิมอีกต่อไป เช่น กลุ่มแหล่งโปรตีน
ระเบียบใหม่กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปการติดฉลากอาหารสัตว์ทุกชนิด เช่น ความจำเป็นในการระบุชนิดของอาหารสัตว์  ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการ  รายชื่อสารเติมแต่งอาหารสัตว์ และน้ำหนักสุทธิ  นอกจากนี้ยังระบุการติดฉลากเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์  อาหารสัตว์ผสม รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง

ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?