TH EN
A A A

จีนเปิดตัวมาตรการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

12 ตุลาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เผยแพร่มาตรการชั่วคราวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การขาย และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และระบุความรับผิดชอบทั้งของผู้ผลิต ผู้ขาย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
                มาตรการชั่วคราวมุ่งเน้นการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการตามหลักความปลอดภัยอาหารในประเทศ หลังจากที่มีการเผยแพร่ร่างมาตรการแจ้งเวียนรับข้อคิดเห็นสาธารณะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยประกอบด้วย 5 หมวด และ 63 มาตรา ครอบคลุมตั้งแต่ภาชนะบรรจุ วัสดุสัมผัสอาหาร ไปจนถึงสารเคมีที่ใช้กับวัสดุบรรจภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร โดยการกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัย การตกค้าง การเสื่อมสภาพ ไปจนถึงเกณฑ์คุณสมบัติที่ต้องห้ามสำหรับการจำหน่าย และแนวทางการแสดงฉลาก

อ้างอิง : SAMR  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?