TH EN
A A A

มาเลเซียผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกไก่

11 ตุลาคม 2565   

                มาเลเซียจะผ่อนคลายข้อจำกัดในการส่งออกไก่มีชีวิตตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2565 โดยอนุญาตโควตาจัดส่งสัตว์ปีกได้ 1.8 ล้านตัวต่อเดือนหลังจากห้ามส่งออกตั้งแต่ต้นปี เพื่อบรรเทาภาวการณ์ตึงตัวของสินค้าภายในประเทศ
                มาเลเซียจัดหาไก่ที่มีชีวิตส่วนใหญ่ให้กับสิงคโปร์ ไทย และประเทศข้างเคียง การส่งออกหยุดชะงักในเดือนมิถุนายนจนกว่าการผลิตและราคาจะทรงตัว หลังจากการขาดแคลนอาหารสัตว์ทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียระบุในแถลงการณ์
                อย่างไรก็ตาม การห้ามส่งออกไก่ทั้งตัว ไก่ชำแหละ (chicken cuttings) และลูกไก่อายุหนึ่งวันยังคงไม่ยกเลิก

ที่มา: Reuters  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?