TH EN
A A A

อินเดียอาจไฟเขียวกุ้งขาว

5 มีนาคม 2551    4825 ครั้ง

             รัฐบาลอินเดียอาจยอมรับให้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวไวนามีในไม่ช้านี้

             ผลผลิตกุ้งของอินเดียคงที่อยู่ประมาณ 150,000 ตันต่อปี  การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวไวนามีจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตกุ้งของอินเดีย

              A.J. Tharakan สมาชิกของบอร์ดและอดีตประธานสมาคมผู้ส่งออกสินค้าประมงแห่งชาติของอินเดียกล่าวว่า  กระทรวงเกษตรมีท่าทีที่จะต้องการแนะนำพันธุ์กุ้งใหม่นี้  และกำลังเตรียมร่างแนวทางดำเนินงานกับบอร์ดพัฒนาการประมงแห่งชาติหรือ NDFB ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรประมงของอินเดีย
ปัจจุบันนี้ เกษตรกรอินเดียผลิตกุ้งกุลาดำ (P. monodon) ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าและผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำกว่ากุ้งขาวไวนามี (Penaeus vannamei)   ต้นทุนของกุ้งขาว 2.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม  คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของกุ้งกุลาดำ  เกษตรกรสามารถผลิตกุ้งขาวขนาดเล็ก-กลางได้ 20 ตันต่อเฮคแตร์  แต่ผลิตกุ้งกุลาดำขนาดใหญ่ได้ 2-3 ตันต่อเฮคแตร์

ที่มา  :  Nicaonline  จาก  shrimpnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?