TH EN
A A A

อินเดียจัดทำเกณฑ์โภชนาการ Nutrition Rating ในอาหารสำเร็จรูป

29 กันยายน 2565   

                เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 หน่วยงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) ได้หารือเกี่ยวกับข้อบังคับการแก้ไขความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร (การติดฉลากและการแสดงผล) พ.ศ. 2565 การแก้ไขส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการติดฉลากทางโภชนาการ ซึ่งรวมถึง Indian Nutrition Rating (INR) ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใดๆจะต้องส่งภายใน 60 วันนับจากวันที่ 20 กันยายน 2022
                การจัดระดับโภชนาการของอินเดีย (INR) ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินระดับสุขภาพของอาหารสำเร็จรูป โดยประกอบด้วยค่าอ้างอิงพื้นฐานและหมวดหมู่ รูปแบบการแสดงโลโก้ วิธีประเมินคะแนน INR และประเภทอาหารที่ได้รับการยกเว้นจากการติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ (FOPNL) ซึ่งจะให้คะแนนอาหารแปรรูปบรรจุเสร็จตั้งแต่ ½ ดาว (ดีต่อสุขภาพน้อย) ถึง 5 ดาว (ดีต่อสุขภาพมาก) โดยพิจารณาจากรายละเอียดทางโภชนาการโดยรวม
                ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร (FBO) จะต้องส่งรายละเอียดสารอาหารของผลิตภัณฑ์ใน ระบบ FoSCoS เพื่อสร้างคะแนน INR รวมทั้งสัญลักษณ์สำหรับติดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะต้องแสดงที่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ ยกเว้นหมวดหมู่อาหารที่ได้รับการอนุโลมจากการแสดงโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front-of-pack nutrition labelling: FOPNL) พร้อมทั้งกำหนดนิยามอาหารที่มีโภชนาการกลุ่มไขมันสูง และน้ำตาล เกลือ (High fat, sugar, salt: HFSS) โดยมีองค์ประกอบ
     1) ค่าพลังงาน (kcal) ของน้ำตาลทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด
     2)  ค่าพลังงาน (kcal) ของไขมันอิ่มตัวไม่น้อยกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมด
     3) ค่าโซเดียมไม่ต่ำกว่า 1 มก./1 กิโลแคลอรี
และเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่น ๆ ได้แก่ สัดส่วนร้อยละของผลไม้ ผัก ถั่ว พืชตระกูลถั่ว และลูกเดือย หากมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร และข้อกำหนดการแสดงข้อมูลทางโภชนาการของเส้นใยอาหารต่อ 100 กรัมหรือ 100 มล.
                ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Draft_Notification_HFSS_20_09_2022.pdf

ที่มา : FSSAI สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?