TH EN
A A A

แจ้งเตือนแนวทางปฏิบัติในการนำพืชไปญี่ปุ่นกับสัมภาระเดินทาง และสินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถนำไปยังประเทศญี่ปุ่น

29 กันยายน 2565   

                 กองการอารักขาพืช (Plant Protection Station) ภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) แจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะนำพืช รวมถึง ผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืช ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ และสินค้าแปรรูปที่มีวัตถุดิบจากพืชบางรายการ เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ของหน่วยงานอารักขาพืชของประเทศต้นทาง (กรมวิชาการเกษตร) และต้องรับการตรวจสินค้า ณ ด่านตรวจพืชที่สนามบินขาเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยหากฝ่าฝืนนำเข้าพืชโดยไม่รับ การตรวจนำเข้า สินค้าจะถูกทำลายและมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน
                 นอกจากนี้ ผลไม้เกือบทุกประเภทของไทยถือเป็นสินค้าต้องห้ามไม่สามารถเข้าสู่ญี่ปุ่นได้ ด้วยการนำเข้าผ่านสัมภาระเดินทางรวมถึงผลไม้ที่ญี่ปุ่นเปิดตลาดให้ไทยแล้ว เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขสำหรับการส่งออก-นำเข้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยผู้ที่ประสงค์สืบค้นข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลพืชที่สามารถนำไปยังญี่ปุ่นได้ทางเว็บไซต์สำนักงานอารักขาพืชญี่ปุ่น https://www.maff.go.jp/pps/index.html ในส่วน “Database for import conditions” หรือติดต่อกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 02 940 6467-8 หรือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 โทรศัพท์ 02 5612277 ต่อ 1323 หรือ Email: asia1.acfs@gmail.com
                 ทั้งนี้ พืชที่ถูกทำให้แห้งหรือแช่แข็งส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเพาะปลูก อาหารสัตว์ ปุ๋ย การเกษตรและป่าไม้ ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (แต่ยังคงต้องรับการตรวจสินค้าโดยด่านตรวจพืชญี่ปุ่น) ประกอบด้วย เช่น พริกป่น พริกไทยญี่ปุ่น เฟิร์นญี่ปุ่นแห้ง หัวไชเท้าญี่ปุ่นซอยแห้ง โสม เมล็ดบัว โป๊ยกั้ก เมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่ว เมล็ดทานตะวันสำหรับการบริโภค เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีพืชที่ถูกทำให้แห้งแล้วบางชนิด ถูกกำหนดให้ยังคงต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช เช่น เมล็ดธัญพืช (ข้าว, มิลเล็ต, ข้าวโพด, บัควีท, ข้าวสาลี, อื่นๆ) เมล็ดพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง, ถั่วแดง, ถั่วลิสง, อื่นๆ) ไม้ เมล็ดโกโก้ มะขาม เมล็ดผักชี ดอกไม้แห้งบางส่วน สมุนไพร และเครื่องเทศ ซึ่งกองการอารักขาพืชญี่ปุ่นแจ้งขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนการนำเข้า

ที่มา : กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF)  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?