TH EN
A A A

มะกันมึน! ไข้หวัดนกระบาดต่อเนื่อง 3 รัฐ

23 กันยายน 2565   

                 สำนักงานสุขอนามัยสัตว์และพืชของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ USDA’s APHIS รายงานพบการระบาดไข้หวัดนกต่อเนื่องในพื้นที่ 3 มลรัฐ โดยการระบาดสองครั้งเกิดขึ้นในธุรกิจเนื้อไก่งวงเชิงพาณิชย์ในรัฐ Minnesota ส่งผลกระทบต่อไก่งวง 42,900 ตัว ใน Brown และไก่งวง 64,600 ตัวใน Stearns และพบรายงานการระบาดเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งในธุรกิจเนื้อไก่งวงเชิงพาณิชย์ในรัฐ South Dakota ส่งผลกระทบต่อไก่งวง 41,700 และ 23,900 ตัว ซึ่งการระบาดทั้งสองตรวจพบใน Clark ในขณะที่พบรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกเพิ่มเติมในฟาร์มเนื้อไก่งวงเชิงพาณิชย์ในเมือง Sanpete รัฐ Utah ซึ่งส่งผลกระทบต่อไก่งวง 73,200 ตัว

ที่มา: The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?