TH EN
A A A

EU แก้ไข MLs สารออกฤทธิ์ในเมล็ด-ผลิตภัณฑ์กัญชง

23 กันยายน 2565   

                  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/1393 กำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ใน EU Official Journal L 211/83 สำหรับสาร delta-9-tetrahydrocannabinol (∆9-THC) หรือ THC ในเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกัญชงที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสารดังกล่าวเกินกว่าค่าปริมาณอ้างอิงความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Reference Dose, ARfD) ซึ่งกำหนดไว้ที่ระดับ 1 ไมโครกรัมของสาร ∆9-THC ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว (kg body weight)
                  ค่า MLs ของ ∆9-THC  ที่ประกาศในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) เมล็ดกัญชง (ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) (2) เมล็ดกัญชงป่น เมล็ดกัญชงที่สกัดไขมันบางส่วน และผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้ยกเว้นน้ำมันกัญชง (ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ (3) น้ำมันเมล็ดกัญชง (ไม่เกิน 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และกำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสินค้าตามรายการภาคผนวกที่จำหน่ายในตลาดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 สามารถวางจำหน่ายได้จนกว่าจะถึงช่วงอายุการเก็บรักษา/วันที่ควรบริโภคได้ระบุไว้   
                  กฎระเบียบข้างต้นนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดของกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ที่: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=EN

ที่มา : EU Official Journal  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?