TH EN
A A A

สหรัฐฯ ดันโครงการผลิตเท่าทันภูมิอากาศทั่วประเทศ

19 กันยายน 2565   

                  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศจัดสรรงบประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) ใน 70 โครงการนำร่องด้านการผลิตเท่าทันภูมิอากาศ เพื่อสร้างอนาคตการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โดยดำเนินการผ่าน Commodity Credit Corporation ของ USDA ซึ่งครอบคลุมลักษณะโครงการที่น่าสนใจ เช่น
     • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับสตาร์ตอัพนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ
     • โครงการนำร่องอัจฉริยะเพื่อลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอนในผลิตภัณฑ์นม
     • การพัฒนาการตลาดสำหรับสินค้า Specialty Crops ที่ผลิตโดยเท่าทันภูมิอากาศ
     • การขยายโอกาสกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ (โคและไบซัน)
     • การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตกับการกักเก็บคาร์บอน
                  โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อติดตามรายงาน และส่งเสริมการตลาด โดยคาดว่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ผลิตกว่า 50,000 แห่ง ทั่วประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคการศึกษา ตลอดจนถึงกลุ่มผู้ที่เข้าไม่ถึงโอกาส

ที่มา : USDA   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?