TH EN
A A A

เกษตรฯ เผยโควตาส่งออกกล้วย JTEPA

3 มีนาคม 2551    4815 ครั้ง

             นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นได้จัดสรรโควตานำเข้ากล้วยสดจากไทย ภายใต้กรอบ JTEPA ในปีนี้จำนวน 5,000 ตัน โดยเริ่มมี ผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2551- 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพืชสวน ได้กำหนดคุณสมบัติที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับโควตาว่าต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบการกิจการสินค้ากล้วยสดที่ผลิตขึ้นในประเทศ และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย โควตากลาง 15% โควตาสำหรับผู้ส่งออกรายใหม่ซึ่งไม่เคยส่งออกไปญี่ปุ่น 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2550) 15% และโควตาสำหรับผู้ส่งออกที่มีประวัติส่งออกไปญี่ปุ่น 3 ปี ย้อนหลัง 70%


ที่มา  : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?