TH EN
A A A

อินเดียแก้ไขมาตรฐานโภชนาการทารก

9 กันยายน 2565   

                   เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 หน่วยงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ได้เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหาร (Foods for Infant Nutrition) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 โดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรทารกและ Follow-up Formula ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 การปรับปรุงที่สำคัญได้แก่
     • การแก้ไขปริมาณวิตามิน B12 ในสูตรอาหารทารกและสูตรอาหารทารกแบบติดตามผล
     • กำหนดคำจำกัดความของ "อาหารนมสำหรับทารก (Infant Milk Food)"

                   ผลิตภัณฑ์จะมีชื่อว่า "อาหารนมสำหรับทารก" หากผลิตสูตรสำหรับทารกในรูปแบบผงโดยไม่ใช้น้ำมันพืช ลิโนเลต วิตามินอี แป้ง วัตถุเจือปนอาหารที่ระบุ หรือส่วนผสมที่เลือกได้
     • เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนเป็นวัตถุเจือปนอาหารสำหรับสูตรอาหารทารกแบบติดตามผล
                   ทั้งนี้ ก๊าซสำหรับบรรจุภัณฑ์สองชนิดถูกเพิ่มลงในตารางวัตถุเจือปนอาหารสำหรับสูตรติดตามผล ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (INS No. 290) และไนโตรเจน (INS No. 941) โดยระดับสูงสุดที่แนะนำในผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบริโภคให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)
                   สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมของ FSSAI อินเดีย สามารถติดตามได้ที่ :
     https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2022/09/63106ab314c26Gazette_Notification_Advertisement_01_09_2022.pdf
     https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2022/09/6311bb881793fGazette_Notification_Prohibition_02_09_2022.pdf

ที่มา : FSSAI   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?