TH EN
A A A

ASC ปรับเงื่อนไขจัดการเหาทะเลในฟาร์มแซลมอน

9 กันยายน 2565    24 ครั้ง

               ฟาร์มปลาแซลมอนจะต้องเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการจัดการเหาทะเลหากต้องการคงสถานะการรับรองของ Aquaculture Stewardship Council (ASC) โดย ASC ได้ปรับเกณฑ์การตรวจสอบและติดตามผลที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการจัดการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจัดการหากพบปัญหาโดยเฉพาะการกำหนดขีดจำกัดปริมาณเหาทะเลในฟาร์ม
               มาตรฐาน ASC ฉบับใหม่ได้ปรับปรุงช่องว่างข้อกำหนดเหาทะเลโดยให้ฟาร์มต้องแจ้งหน่วยงานประเมินความสอดคล้อง (Conformity Assessment Bodies: CABs) ภายในหนึ่งวันทำการ หากถึงขีดจำกัดของเหาทะเลและดำเนินการแก้ไข และหากไม่สามารถจัดการได้ภายใน 21 วัน จะถูกเพิกถอนการรับรอง โดยมาตรฐานฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ที่มา : The Fish Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?