TH EN
A A A

USDA ขยายเงื่อนไขผ่อนปรนการเข้าร่วมโครงการนมผง WIC

6 กันยายน 2565    45 ครั้ง

              เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐปรับเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุนในโครงการแก้ปัญหาวิกฤตินมผงทารก หรือ WIC โดยอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานเพื่อเปิดการเข้าถึงนมผงทารจนถึงเดือนตุลาคม 2565 ทำงานร่วมกันเพื่อเสนอทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าเร่วมโครงการ WIC ที่ต้องการสูตร ภายใต้ความยืดหยุ่นนี้ซึ่งขณะนี้ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่ง USDA จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสูตรที่ไม่ได้ทำสัญญาแต่ต้น เพื่อขยายโอกาสเข้าถึงสูตรนมผงที่เหมาะสมในลักษณะบรรจุภัณฑ์และขนาดนอกเหนือที่กำหนดไว้เดิม โดยอำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย Access to Baby Formula Act
              ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ขยายความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตินมผงทารกขาดแคลน ทั้งผ่านการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าด้วย Operation Fly Formula ตลอดจนถึงคำแนะนำต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ให้คำปรึกษาต่อผู้รับผิดชอบโครงการรายพื้นที่ และปรับปรุงความยืดหยุ่นของกลไกการเข้าร่วมและจัดหาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : USDA  สรุปโดย : มอกช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?