TH EN
A A A

สหรัฐอาจเลื่อนติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าเนื้อ

28 กุมภาพันธ์ 2551   

             การดำเนินการเรื่องการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเนื้อ (COOL) อาจเลื่อนไปจนถึงเดือนมกราคม ปี 2552 และข้อเสนอของวุฒิสมาชิกในการห้ามผู้หีบห่อเนื้อเป็นเจ้าของและเลี้ยงปศุสัตว์จะยังไม่เป็นกฎหมาย   จากเดิมการบังคับใช้ COOL ซึ่งจะถึงกำหนดเมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายนจะต้องเลื่อนออกไป  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินการเรื่องระเบียบสุดท้ายของ COOL จนกว่าข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเรื่องนี้ใน Farm Bill จะผ่านสภา

ที่มา  :  Cattlebuyerweekly

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?