TH EN
A A A

แคนาดาดันงบพันล้านป้องกัน ASF

31 สิงหาคม 2565   

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของแคนาดา ประกาศการลงทุน 45.3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไม่ให้เข้าสู่แคนาดาและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดที่อาจเกิดขึ้น เงินทุนนี้จะมีความสำคัญในการลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของ ASF ในประเทศ
                 การป้องกันการแพร่กระจายของ ASF ในแคนาดาต้องใช้แนวทางความร่วมมือเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเนื้อหมูของแคนาดา ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองที่ทันท่วงทีและประสานงานกันเพื่อจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาด โดยเงินลงทุน 23.4 ล้านดอลลาร์ กำหนดไว้เพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบในอุตสาหกรรมเนื้อหมู และสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญที่สำคัญสำหรับการเตรียมพร้อม เช่น การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ การประสานงานสำหรับการจัดการสุกรป่า การปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่ การวิเคราะห์ภาคส่วน และโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ASF ในขณะที่งบประมาณส่วนอื่นๆ ถูกใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมของสำนักงานตรวจสอบอาหารแห่งแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency: CFIA) เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาวัคซีน การแข่งขันทางการตลาดต่อประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ และงบประมาณอีก 2.1 ล้านดอลลาร์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพการควบคุมชายแดนของหน่วยงานบริการชายแดนแคนาดา (Canada Border Services Agency: CBSA)
                 แม้ว่าแคนาดาจะไม่เคยมีกรณีของ ASF แต่โรคยังคงแพร่กระจายในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยหากมีการแพร่ระบาดแม้เพียงครั้งเดียว อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมดในประเทศ และรัฐบาลแคนาดาตั้งใจจะสนับสนุนมาตรการเชิงป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน การปรับปรุง การกำหนดเป้าหมายทางการค้า และพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการชายแดน

ที่มา : The Pig Site/CFIA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?