TH EN
A A A

นักวิจัยผู้ดีชี้แบบจำลองการใช้น้ำทั่วโลกอาจขาดความแม่นยำ

25 สิงหาคม 2565   

                นักวิจัยจากสถาบันการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดชี้ถึงความเสี่ยงของการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประเมินการใช้ประโยชน์น้ำเพื่อการชลประทานทางการเกษตร ซึ่งขาดความแม่นยำต่อการใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ รวมทั้งการผลักดันนโยบายที่สอดรับต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
                ปัจจุบันการชลประทานเพื่อการเกษตรจำเป็นต้องรับมือปัจจัยที่ท้าทายคือ การเพิ่มปริมาณการผลิตรองรับความต้องการบริโภคทั่วโลก และการสำรองปริมาณน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต เช่น อัตราการระเหยของน้ำในแหล่งกักเก็บที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การประเมิน Irrigation Water Withdrawal (IWW) รูปแบบเดิมอาจขาดความเเม่นยำโดยมีตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินด้วยแบบจำลองดังกล่าว เช่น การคำนวณปริมาณใช้น้ำเพื่อการชลประทานทางการเกษตรที่ผิดพลาดในมาลาวีเมื่อปี 2559 เนื่องจากใช้ข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืชจากข้าวโพดฤดูปลูกยาวที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งผิดจากความเป็นจริงกว่า 2 เท่าตัว หรือในกรณีของตัวอย่างการประเมินด้วย IWW ในจีน ซึ่งทีมนักวิจัยพบว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ตั้งแต่ 2 - 10 เท่าตัว ซึ่งทีมนักวิจัยได้เสนอว่าควรพิจารณาผนวกปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในการคำนวณ โดยอาจดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับการใช้ทรัพยากรข้อมูลในแต่ละท้องถิ่นร่วมในกระบวนการจัดทำแบบจำลองด้วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น
                อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ : https://www.nature.com/articles/s41467-022-30731-8

ที่มา: ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?