TH EN
A A A

EU ปรับแก้ค่า MRL ของ Pyridate ในต้นหอมจีน (Chives)

23 สิงหาคม 2565    56 ครั้ง

                 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 หน่วยงาน Federal Public Service (FPS) ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารกำจัดศัตรูพืช Pyridate ในต้นหอมจีน (Chives) ตามมาตรา 6 ของ Regulation (EC) No 396/2005 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:   
     - EU ปรับแก้ระดับสารตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Pyridate ที่มีอยู่สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ต้นหอมจีนจากเดิม 0.05 มก./กก. เป็น 1.5 มก./กก.
     - มีวิธีการวิเคราะห์ที่เพียงพอสำหรับการบังคับใช้เพื่อควบคุมสารตกค้าง Pyridate บนสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้การพิจารณาที่ขีดจำกัดการตรวจสอบปริมาณ (LOQ) อยู่ที่ 0.05 มก./กก.

ที่มา : EU Commission สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?