TH EN
A A A

เกาหลีใต้ประกาศปรับปรุงรายการวัตถุเจือปนอาหาร

19 สิงหาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศเรื่องวัตถุเจือปนอาหารฉบับล่าสุด โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุเจือปนอาหารสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ กรดอะมิโนที่ใช้กับอาหารสำหรับทารก และอนุพันธ์ของสตีวิออลไกลโคไซด์ ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้พร้อมกับอาหารที่นำเข้าที่จัดส่งหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ต้องเป็นไปตามระเบียบใหม่ โดยระเบียบใหม่ประกอบด้วย
     1. การเพิ่มวัตถุเจือปนอาหารใหม่สำหรับการผลิตอาหารเสริมสุขภาพเคลือบลำไส้
     2. อนุญาตให้ใช้แคลเซียมซิลิเกตเพื่อการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
     3. การแก้ไขกรดอะมิโนที่ใช้ในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
     4. การแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้งานหลักของวัตถุเจือปนอาหาร 24 ชนิด
โดย วัตถุประสงค์การใช้งานหลักของวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 18 ชนิดได้รับการแก้ไขตามมาตรฐานสากลล่าสุด และวัตถุประสงค์การใช้งานหลักของวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 6 ชนิดได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับคำจำกัดความข้างต้น
     5. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของวัตถุเจือปนอาหาร 5 ชนิด
สารให้ความหวานกลุ่ม Steviol Glycoside จะครอบคลุม 4 อนุพันธ์ได้แก่ Rebaudioside E, Rebaudioside O, Rebaudioside N และ Rebaudioside M โดยมีการกำหนด CAS Number ไว้เพื่อการอ้างอิงด้วย
     6. การแก้ไขอื่น ๆ
                การปรับเปลี่ยนนิยามหมวดหมู่อาหารถูกนำมาใช้ในกฎหมายวัตถุเจือปนอาหาร ตามการเปลี่ยนแปลงของ "อาหารสำหรับการใช้ทางการแพทย์พิเศษ", "ผลิตภัณฑ์ที่มีนม" และ "สูตรพิเศษสำหรับทารกและเด็กเล็ก" นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแนวทางการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 9 ชนิด และถอดถอนรายการสารฆ่าเชื้อภาชนะ 22 รายการออกจากบัญชี
                รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก : https://www.mfds.go.kr/brd/m_211/view.do?seq=14705 

ที่มา : MFDS  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?