TH EN
A A A

USDA ยกระดับการจัดการธาตุอาหารภาคเกษตร

16 สิงหาคม 2565   

               กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ยินดีต่อการผ่านรัฐบัญญัติลดเงินเฟ้อ ซึ่งจะจัดสรรเงินสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ใหม่จำนวน 19.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7 แสนล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ โดยผ่าน Natural Resources Conservation Service (NRCS) ของ USDA เพื่อปรับปรุงโอกาสสำหรับการจัดการธาตุอาหารในประเทศ และต้นทุนการผลิตทางการเกษตรผ่านโครงการอนุรักษ์ของ USDA เกษตรกรและเจ้าของฟาร์มในอเมริกาจะมีโอกาสปรับปรุงการวางแผนการจัดการธาตุอาหาร ซึ่งให้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ในขณะที่บรรเทาผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยรวมถึง:
     - การริเริ่มจัดการธาตุอาหารผ่านโครงการอนุรักษ์ เช่น โครงการจูงใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Incentives Program; EQIP) สัญญาจูงใจการอนุรักษ์ EQIP โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับสำหรับการอนุมัติล่วงหน้าและรวมถึงขั้นตอนการสมัครที่คล่องตัวและรวดเร็ว การเข้าถึงเป้าหมายไปยังผู้ผลิตรายย่อยและในอดีตที่ด้อยโอกาส และการประสานงานกับ FSA เพื่อปรับปรุงกระบวนการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ผลิตรายใหม่
     - การจัดการธาตุอาหารในแคมเปญ Outreach ที่เน้นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการวางแผนจัดการธาตุอาหารสำหรับเกษตรกร กำหนดเพดานอุดหนุนภายใต้กองทุนเกษตรกรที่ 30 ดอลลาร์ต่อเอเคอร์สำหรับพื้นที่เพาะปลูก โดยคาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูก 89 ล้านเอเคอร์ (28% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งปัจจุบันเกินเกณฑ์การสูญเสียไนโตรเจน คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2.6 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 85,000 ล้านบาท) ซึ่ง NRCS จะเข้าไปมีบทบาทต่อการพัฒนาแผนการจัดการธาตุอาหารเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดหาธาตุอาหารที่จำเป็นแก่ดินและพืชอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งลดการขนส่งธาตุอาหารไปยังแหล่งน้ำใต้ดินและผิวดิน
     - การขยายการสนับสนุนการจัดการธาตุอาหารผ่านผู้ให้บริการด้านเทคนิค เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการธาตุอาหารและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจะขยายผลประโยชน์และทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการทำให้กระบวนการรับรองสำหรับผู้ให้บริการด้านเทคนิค (TSPs) คล่องตัวยิ่งขึ้น

ที่มา: USDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?