TH EN
A A A

จีนเริ่มผลิตอาหารสัตว์น้ำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์

10 สิงหาคม 2565   

                เนื่องจากอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์น้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ส่วนผสมอาหารสัตว์น้ำที่มักใช้ในปัจจุบัน เช่น ปลาขนาดเล็กที่จับได้ตามธรรมชาติ หรือถั่วเหลือง ล้วนเป็นส่วนผสมที่ไม่มีความยั่งยืน ทั้งยังเป็นผลให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็น นักวิจัยจีนจึงริเริ่มศึกษาการผลิตโปรตีนโดยใช้ก๊าซมลพิษที่ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอม (C1GP) ที่ดักเก็บได้ เป็นสารตั้งต้น เช่น มีเทน (CH4) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมทานอล (CH3OH) หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ร่วมกับการอาศัยกระบวนการหมักของจุลินทรีย์บางชนิดที่มีความจำเพาะ ซึ่งการผลิตโปรตีนด้วยวิธีดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารได้ อีกทั้งยังมีความยั่งยืน ประหยัดทรัพยากร ปรับใช้ได้ในวงกว้าง และในขณะเดียวกัน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกและของเสียได้อีกด้วย

ที่มา : TheFishSite  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?