TH EN
A A A

เวียดนามจะปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร 7 ฉบับ

8 สิงหาคม 2565   

 

               ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวียดนามได้แจ้งประกาศผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ฉบับ เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณของสารเคมีและสารปนเปื้อนในอาหาร แนวทางการการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นต้นโดยมีรายละเอียดการแก้ไขกฎระเบียบ 7 ฉบับ ตามประกาศหมายเลข G/SPS/N/VNM/140 สามารถเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ https://epingalert.org/ หรือ  

 

  https://epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FSPS%2FN%2FVNM%2F140
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_01_x.pdf
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_02_x.pdf
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_03_x.pdf
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_04_x.pdf
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_05_x.pdf
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_06_x.pdf
  https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/VNM/22_5010_07_x.pdf
               ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว สามารถส่งข้อคิดเห็นได้ที่อีเมล aseanchina.acfs@gmail.com หรือ spsthailand@gmail.com ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 เมื่อพ้นกำหนดรับความคิดเห็นแล้ว เวียดนามจะรับรองการแก้ไขกฎระเบียบในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

* อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการแก้ไขถูกเผยแพร่เป็นภาษาเวียดนาม ผู้ส่งออกอาจประสานไปยังผู้นำเข้าของเวียดนามเพื่อเป็นช่องทางการสอบถามรายละเอียดอีกทางหนึ่ง

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?