TH EN
A A A

ญี่ปุ่นประกาศแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากสาเก!

3 สิงหาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กรมสรรพากรของญี่ปุ่น (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานคุณภาพวิธีการผลิตและมาตรฐานการติดฉลากสาเก (sake) รวมถึงข้อกำหนดการติดฉลากบังคับ คำแนะนำ และคำต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์สาเก ซึ่งการปรับปรุงระเบียบนี้จะถูกนำมาปรับใช้กับ กฎหมายภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีเนื้อหาการปรับแก้โดยสรุปดังนี้ :  
     (1) ยกเลิกการระบุ “วันหมดอายุ (EXD)” โดยการระบุวันหมดอายุจะไม่ถือเป็นข้อกำหนดการติดฉลากที่บังคับอีกต่อไป เนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และมีคุณสมบัติที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องระบุ “วันที่ควรบริโภคก่อน (best-by date หรือ BBE)” ซึ่งทาง IRS แนะนำให้ระบุ “วันที่ผลิต (MFD)” แทน EXD หรือ BBE  โดยเฉพาะสาเกที่มาจากคลังสินค้าทัณฑ์บน อาจระบุ “ไม่ทราบวันที่ผลิต (manufacturing date unknown)” ซึ่งหมายความว่าในประเทศดังกล่าวไม่ได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการระบุวันที่ผลิตในการติดฉลาก และผู้ผลิตไม่ได้ติดฉลากวันที่ผลิตสาเก  
     (2) ยกเลิกข้อกำหนดการติดฉลากที่บ่งชี้ถึง การแนะนำ/แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีหรือได้รับรางวัล รวมถึงการระบุคำที่อาจทำให้เข้าใจผิด เช่น “ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ” หรือ “ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ” ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์สาเก เป็นต้น

ที่มา : Chemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?