TH EN
A A A

สิงคโปร์เพิ่มข้อกำหนดอนุญาตการลดเชื้อสินค้าปศุสัตว์หลังเชือด

22 กรกฎาคม 2565   

               เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency; SFA) ได้ประกาศแก้ไขกฎระเบียบ Food (Amendment) Regulations 2022 เกี่ยวกับ การอนุญาตการใช้งาน Pathogen Reduction Treatments (PRTs) สำหรับลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในเนื้อสัตว์หลังการฆ่า รวมถึงเนื้อสัตว์นำเข้า และเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจาก SFA ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่
               31 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (prepackaged meat) และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการ PRT ไม่จำเป็นต้องมีการติดฉลากว่าผ่านกระบวนการ PRT บนผลิตภัณฑ์

ที่มา : SFA Singapore สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?