TH EN
A A A

GACC แจ้งปรับปรุงคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารที่ส่งออกไปยังจีน (Decree 248)

21 กรกฎาคม 2565    801 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 สำนักงานศุลกากรของประเทศจีน (General Administration of Customs of the People's Republic China: GACC) ได้บังคับใช้และเผยแพร่กฎระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วย “การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248)” ตามรายงานใน https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7720 และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน GACC ได้แจ้งปรับปรุงคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารที่ส่งออกไปยังจีน ผ่านทางเว็บไซต์ cifer.singlewindow.cn โดยผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษ) ได้ ตามเอกสารแนบดังนี้
               ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะลงทะเบียนศึกษาวิธีการและคำแนะนำตามที่ระบุในคู่มือ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ที่มา : China Import Food Enterprises Registration (CIFER) สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
[update] User Manual of Registration Management System for Overseas Manufacturers of Imported Food (For Overseas Manufa.pdf 4 MB 726

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?