TH EN
A A A

EU อนุญาตใช้ glycolipids ในเครื่องดื่ม

19 กรกฎาคม 2565   

               คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Glycolipids (E 246) เป็นวัตถุกันเสีย (preservative) ในกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มทำจากมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 20-50 มิลลิกรัม/ลิตร (ตามประเภทของเครื่องดื่ม)
               กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของประกาศเพิ่มเติมได้ที่ : https://agrithai.be/regulation/สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้-3/ หรือ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1037&from=EN

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?