TH EN
A A A

FDA ออกคำแนะนำระเบียบควบคุมเชิงป้องกันอาหารสัตว์ของ FSMA

11 กรกฎาคม 2565   

                องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้สรุปแนวทางปฏิบัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันความเสี่ยงสำหรับอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์พัฒนาแผนความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อป้องกันและลดอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญสำหรับคนและสัตว์เอกสารนี้ให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับ :
     - วิธีการรับรู้และประเมินผลทางชีวภาพ เคมี (รวมถึงรังสี) และทางกายภาพที่ทราบหรืออันตรายที่คาดการณ์ได้อย่างเหมาะสมในการผลิต การแปรรูป การบรรจุ และการกักเก็บอาหารสัตว์
     - วิธีการระบุและดำเนินการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอันตรายที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการป้องกันในอาหารสัตว์
     - องค์ประกอบของการจัดการควบคุมการป้องกัน (เช่น การเฝ้าติดตาม การดำเนินการแก้ไข และการทวนสอบ (รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง) และ
     - ข้อกำหนดในการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับแผนความปลอดภัยด้านอาหารและการดำเนินการตามแผนความปลอดภัยด้านอาหาร
                การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งคือการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย FDA ได้นำภาคผนวกออก : "ความช่วยเหลือในการระบุอันตรายของอาหารสัตว์" และชี้แจงว่าตัวอย่างความเป็นอันตรายบางตัวอย่างในคำแนะนำไม่สามารถใช้ได้กับอาหารสัตว์ทั้งหมดหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด สถานประกอบการควรใช้ข้อมูลความเป็นอันตรายในคู่มือนี้เพื่อพิจารณาว่าอาหารสัตว์มีอันตรายเฉพาะที่ทราบหรือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่
                องค์การอาหารและยายังได้เพิ่มข้อมูล ทรัพยากร และตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายบางอย่างในอาหารสัตว์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกคืนอาหารสัตว์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ร่างคำแนะนำที่เผยแพร่ สุดท้ายนี้ FDA ได้ทำการเปลี่ยนแปลงด้านบรรณาธิการและการจัดรูปแบบเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความสม่ำเสมอ
                แนวทางรัฐบัญญัติความปลอดภัยด้านอาหารของ FDA ฉบับนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเพื่อช่วยให้โรงงานอาหารสัตว์คาดการณ์อันตรายด้านความปลอดภัยของอาหารที่อาจเกิดขึ้น ระบุการควบคุมเชิงป้องกันตามความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดอันตรายเหล่านั้น และสร้างและดำเนินการตามแผนเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ตลาด โดยสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fda.gov/media/110477/download


ที่มา : U.S.FDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?