TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านอาหาร

8 กรกฎาคม 2565   

               กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนของมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านอาหาร (ฉบับที่ 2022-48) โดยในประกาศนี้มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดในการผลิตอาหารในเกาหลีใต้ การแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้ :
     - เพิ่มมาตรฐานของการเตรียมสารอาหารสำหรับอาหารผู้สูงอายุ หรืออาหารพิเศษที่ใช้ทางการแพทย์ (อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง)
     - เพิ่มมาตรฐานและการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา
     - พิจารณาทบทวนเพิ่มเติมในด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบที่อนุญาตให้ใช้ และเพิ่มขีดจำกัดในการเติมในวัตถุดิบบางรายการ
     - กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของยารักษาสัตว์ในกลุ่มคีโตโปรเฟน (Ketoprofen) ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) และอื่นๆ
     - กำหนดมาตรฐานของปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

ที่มา : Selerant สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?