TH EN
A A A

อิตาลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยแล้งรุนแรง

8 กรกฎาคม 2565   

                  รัฐบาลอิตาลีแถลงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งซึ่งมีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
                  การประกาศภาวะฉุกเฉินทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆสามารถตัดสินใจวางแผนรับมือได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาทางกฎหมาย ทั้งนี้ภูมิภาคต่างๆ ของอิตาลีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว โดยต้องการเพิ่มเงินทุนเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ภัยแล้งครั้งนี้ เนื่องจากสมาคมเกษตรกรรมคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงในปีนี้ในพื้นที่สำคัญ

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?