TH EN
A A A

มะกันเผยยังส่งออกสู้ไหวแม้อินโดขยาย FTA ให้หลายประเทศ

8 กรกฎาคม 2565   

              อินโดนีเซีย เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกถึง 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่อินโดนีเซียเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงการค้าเสรี 14 ฉบับ ได้สร้างความท้าทายให้แก่สหรัฐฯ ในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตร 5 รายการของสหรัฐฯ ได้แก่ นัทของพืชยืนต้น (Tree nuts) ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูป ข้าวโพด เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์นม ที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีข้างต้น ยังคงสามารถแข่งขันในตลาดได้ ถึงแม้ว่าอัตราภาษีจะสูงขึ้นและมีการลดโควตาอัตราภาษีลงก็ตาม โดยสินค้าเกษตรเหล่านี้มีมูลค่าการส่งออกรวมในปี 2564 มากกว่า 516 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีตลาดส่งออกสำคัญที่ได้รับประโยชน์จากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เป็นต้น

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?