TH EN
A A A

UK อัพเดตรายการอนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD

5 กรกฎาคม 2565   

               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency: FSA) ได้ปรับปรุงรายการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ Cannabinoids (CBD) จากพืชกลุ่มกัญชง ที่สามารถวางตลาดในอังกฤษและเวลส์ หลังจากผ่านการอนุญาตใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการ โดยในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกกว่า 6,000 รายการ ทำให้มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตจำหน่ายแล้วกว่า 12,000 รายการ และผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ FSA ให้ความเห็นว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญจากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม CBD ในประเทศ
                ทั้งนี้ กระบวนการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ CBD ในสหราชอาณาจักรยกเว้นไอร์แลนด์เหนือ สามารถดำเนินการผ่าน FSA ได้ โดยเป็นไปตามแนวทางพิจารณาภายใต้กฎหมายอาหารใหม่ของ UK ในขณะที่ผู้ที่ต้องการจำหน่ายในไอร์แลนด์เหนือต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรป

ที่มา : NutritionInsight สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?