TH EN
A A A

แคนาดาเปิดโครงการสนับสนุนอุตฯ ไวน์

4 กรกฎาคม 2565   

               การเติบโตของภาคธุรกิจไวน์ของแคนาดาถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญของการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณภาครัฐที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่ระดับเกษตรกรปฐมภูมิ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารเกษตรของแคนาดา ได้ประกาศวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนภาคการผลิตไวน์ใน 2 ปีข้างหน้ามูลค่าสูงถึง 166 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5,000 ล้านบาท) เพื่อต่อยอดความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรม โดยงบประมาณดังกล่าวได้เตรียมการจัดสรรให้กับการจัดหาเครื่องมือและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของโรงบ่มไวน์ต่อความท้าทายใหม่ ๆ
               โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมไวน์ดังกล่าวของรัฐบาลแคนาดา จะเปิดการเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนแก่โรงบ่มไวน์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในแคนาดาที่ผลิตหรือรับจ้างผลิตไวน์ปริมาณมากจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขั้นต้น เช่น องุ่น เบอร์รี่ ผลไม้อื่นๆ ดอกแดนดิไลออน ข้าว และน้ำนม ทั้งในรูปแบบของเงินช่วยเหลือที่ให้ตามสัดส่วนการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรในปีก่อนเข้าร่วมโครงการ และแปรผันตามจำนวนโควตาผลิตที่พิจารณาจัดสรรให้ผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเปิดให้รับสมัครจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565
               ปัจจุบัน ไวน์เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และกลายเป็นหนึ่งในสินค้าปกป้องและเป้าหมายส่งออกที่สำคัญของแคนาดาในการเปิดตลาดความตกลงการค้าเสรีทั่วโลก

ที่มา : Farms  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?