TH EN
A A A

แผนขยายงบโภชนาการเพื่อเด็ก (Keep Kids Fed) มะกันฉลุย

1 กรกฎาคม 2565   

               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA Secretary) ได้แถลงแสดงความยินดีต่อผลการลงมติของสภาคองเกรส ที่อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมร่วม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับดำเนินโครงการโภชนาการเด็กภายใต้การดูแลของ USDA สำหรับให้บริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่เด็กทั่วประเทศ หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับโรงเรียนทั่วประเทศประสบความท้าทายในการดำเนินงานระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมและข้อผ่อนปรนดำเนินงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนและภาระรับผิดชอบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
               นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะรัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Biden Administration)ยังได้ประกาศขอบเขตการอนุญาตหรือขยายมาตรการผ่อนปรนบังคับใช้ต่าง ๆ อาทิ เพดานการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันส่วนเพิ่มในโรงเรียน หรือการขยายแนวทางสนับสนุนโภชนาการแก่ชุมชนที่ขาดโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ผ่าน Community Eligibility Provision และการขยายเกณฑ์อนุมัติสิทธิในการสนับสนุนค่าอาหารบางส่วนหรือทั้งหมดบนพื้นฐานข้อมูลที่มีของภาครัฐในปัจจุบันโดยไม่ต้องเขียนคำร้องหรือสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมด้วย

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?