TH EN
A A A

EU เคร่ง! เพิ่มการสุ่มตรวจหาสารพิษตกค้างในพริก

29 มิถุนายน 2565   

              เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไข Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 เกี่ยวกับการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราว และการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินในการนำเข้าสินค้าอาหารและอาหารสัตว์บางรายการจากประเทศที่สาม โดยได้เพิ่มอัตราการสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้าสหภาพยุโรป เพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพริก (Capsicum) (พริกสด พริกแช่เย็น และพริกแช่แข็ง) ที่ไม่ใช่พริกหวานจากไทย โดยเพิ่มอัตราการสุ่มตรวจฯ จากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยกฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
REGULATIONS EU 2022 913.pdf 1 MB 383

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?