TH EN
A A A

EU เตรียมอนุญาตผง Vitamin D จากเห็ดเป็นอาหารใหม่!

29 มิถุนายน 2565   

                เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการด้านโภชนาการอาหารใหม่และสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (NDA) ของ EFSA ได้เผยแพร่รายงานการประเมินความปลอดภัยของผงวิตามินดี (Vitamin D Mushroom powder) จากเห็ดแชมปิญอง (Agaricus bisporus) เป็นอาหารใหม่ (Novel Food) ตาม Regulation (EU) 2015/2283 (NF 2019/1471)
                เห็ดแชมปิญองที่นำมาผลิตเป็นผงวิตามินดีจะต้องผ่านกระบวนการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ซึ่งกระบวนการนี้จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Provitamin D2 (ergosterol) เป็น Vitamin D2 (ergocalciferol) ซึ่งระดับความเข้มข้นของวิตามินดี (Vitamin D2) ที่จะนำมาเป็นวัตถุเจือปนในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ จะต้องมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 125–375 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับอาหารเสริมในทารกที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 11 เดือน จะต้องมีปริมาณ Vitamin D2 สูงสุดอยู่ที่ 10 ไมโครกรัม/วัน และสำหรับเด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 15 ไมโครกรัม/วัน เป็นต้น คณะกรรมการสรุปว่าผงวิตามินดีที่เป็นอาหารใหม่นี้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต องค์ประกอบ และข้อกำหนดไม่ก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่เสนอ 

ที่มา : EFSA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?