TH EN
A A A

เกาหลีใต้กำหนดให้วัสดุรีไซเคิลที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารต้องได้รับการรับรอง

23 มิถุนายน 2565   

               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Act) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกำหนดแนวทางควบคุมการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารตามเหตุผลและความจำเป็นทางกฎหมาย และจะทำให้หน่วยงานที่มีอำนาจอาจจะกำหนดมาตรฐานของวัสดุรีไซเคิลสำหรับการผลิตเครื่องมือ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์อาหาร หากผู้ผลิตมีความประสงค์จะผลิตเครื่องมือ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้ผลิตจำเป็นต้องยื่นขอการรับรองกับ MFDS พร้อมเอกสารการสมัคร หากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยงานจะออกใบรับรองให้ผู้ยื่นคำขอ โดยขั้นตอนการออกใบรับรองโดยสรุปมีดังนี้
     1. ยื่นเอกสาร
     2. MFDS ทบทวน
     3. MFDS ออกใบรับรอง
     4. ใช้วัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบรรจุภัณฑ์
               ทั้งนี้ นอกจากการห้ามใช้วัสดุรีไซเคิลที่ไม่ได้รับการยอมรับมาผลิตเป็นภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแล้ว เกาหลีใต้ยังห้ามนำเข้า ผลิต จัดเก็บ ขนส่ง หรือการแสดงฉลากวัสดุรีไซเคิลที่ไม่เป็นที่รู้จักอีกด้วย

ที่มา : MFDS สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?