TH EN
A A A

เกษตรขอผ่อนผันอียูเรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร

15 กุมภาพันธ์ 2551   
            ด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ประสานงานกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป  ในการหารือกับ DG SANCO เพื่อขอขยายระยะเวลาปฏิบัติตามระเบียบวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารในส่วนที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2551 นี้  เนื่องจากผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าในกลุ่มของสินค้ามีไขมันสูงไม่สามารถหาฝาขวดที่ต้องใช้  ESBO เป็นส่วนประกอบซึ่งจะไม่ถ่ายเทสารเกินค่าที่ระเบียบกำหนด
            ทั้งนี้ DG SANCO แจ้งว่า ผู้ประกอบการฝาและอาหารในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้แล้ว  แต่กลุ่มที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบจะต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดปัญหาสินค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ให้สหภาพยุโรปพิจารณาภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้   ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ไทยยื่นข้อมูลได้เช่นกัน
             ในการนี้ มกอช. อยู่ระหว่างประสานงานผู้ประกอบการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลยื่นเสนอสหภาพยุโรปให้ได้ตามกำหนด
ที่มา  :  มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?