TH EN
A A A

ประกาศรายชื่อหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้การยอมรับ

22 มิถุนายน 2565   

                สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ออกประกาศฉบับที่ 3/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่รายชื่อหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ สกอท. ให้การยอมรับทั้งหมด 134 หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อที่ 7 ของประกาศ สกอท. ฉบับที่ 4/2564 ที่กำหนดให้วัตถุดิบ ส่วนผสม หรือวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) นำเข้าจากต่างประเทศที่ผู้ประกอบการจะใช้ผลิตสินค้าฮาลาล ต้องได้รับการรับรองฮาลาลจากหน่วยงานที่ สกอท. ให้การยอมรับเท่านั้น มิเช่นนั้น สกอท. จะปฏิเสธให้การรับรองฮาลาลสินค้าดังกล่าว
                ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นบังคับใช้กับผู้ผลิตสินค้าที่ประสงค์ขอรับรองฮาลาลกับ สกอท. เท่านั้น โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ สกอท. ให้การยอมรับได้ที่ https://www.cicot.or.th และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. โทร 020969499 ต่อ 101-3 หรือ 161-3
                เอกสารแนบประกาศ : https://www.cicot.or.th/storages/contents/attachments/Thai.pdf

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?