TH EN
A A A

EU เปิดนำเข้ามะระจากไทยอีกครั้ง!

16 มิถุนายน 2565   

              คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/853 ปรับแก้ระเบียบ Implementing Regulation (EU) 2018/2019 และ implementing Regulation 2019/2072 ว่าด้วย การนำเข้ามะระจากฮอนดูรัส เม็กซิโก ศรีลังกา และไทย โดยมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
     - อนุญาตการนำเข้ามะระ (Momordica charantia L.) จากไทยไปยังสหภาพยุโรปภายใต้ข้อกำหนดการนำเข้าเฉพาะ (specific import requirements) เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยพืช เช่น การปนเปื้อนเพลี้ยไฟ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กล่าวคือ
     (1) มะระจะต้องมาจากพื้นที่ปลอดศัตรูพืช (pest free area) ที่รับรองโดยองค์กรอารักขาพืชระดับประเทศ (NPPO) โดยต้องทำการแจ้งคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นการล่วงหน้า                                                                        
     หรือ (2) มะระมาจากสถานเพาะปลูกที่มีการป้องกันทางกายภาพ (physical protection) มีการสุ่มตรวจและตรวจไม่พบเพลี้ยไฟหรืออาการ (symptoms) ก่อนการส่งออก ตามมาตรฐานสากล ISPM31 และได้รับการจัดการและบรรจุในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนเพลี้ยไฟภายหลังที่ออกจากสถานเพาะปลูก รวมถึงระบุข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับในหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช
     หรือ (3) มะระมาจากสถานเพาะปลูกที่ปรับใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพ (effective systems approach) เพื่อรับรองการปลอดเพลี้ยไฟ ซึ่งอย่างน้อยต้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด ดังต่อไปนี้
          (3.1) สถานเพาะปลูกต้อง                  
     - มีกับดักกาวเหนียว (sticky traps) ดักจับเพลี้ยไฟ ตลอดวงจรการผลิต
     - ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และไม่พบว่ามีอาการหรือศัตรูพืชดังกล่าวตลอดวงจรการผลิต หากสงสัยว่ามีเพลี้ยไฟจะต้องใช้วิธีการบำบัดที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชดังกล่าว
     - ได้รับการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดพืชอาศัย (alternative hosts) ของเพลี้ยไฟ
          (3.2) ผลมะระอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ยไฟและมาตรการดังกล่าวได้ถูกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คณะกรรมการธิการยุโรปทราบเป็นการล่วงหน้า โดยองค์กรอารักขาพืชระดับประเทศ (NPPO) ของประเทศที่สามที่เกี่ยวข้อง
          (3.3) ผลมะระที่เก็บเกี่ยวได้ จะต้อง
     - ได้รับการจัดการและขนส่งไปยังโรงคัดบรรจุในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนหลังออกจากสถานที่ผลิต รวมถึงได้รับการจัดการและบรรจุในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนหลังออกจากโรงคัดบรรจุด้วย
     - ถูกแปรงและชำระล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อรับรองว่า ปลอดจากตัวอ่อน (larvae) หรือตัวเต็มวัย (adults) ของเพลี้ยไฟ
     - ก่อนการส่งออกในทันที จะต้องไม่พบอาการของเพลี้ยไฟ จากการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ตามมาตรฐานสากล ISPM31
          (3.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับต้องปรากฎอยู่ในหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช
              สามารถสืบค้นรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3NKQpde

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?