TH EN
A A A

EU แจ้งเวียนร่างระเบียบแก้ไขค่าตกค้างสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหารบางชนิด

14 มิถุนายน 2565   

               สหภาพยุโรปได้แจ้งเวียน (ร่าง) ระเบียบ Commission Regulation (EU) แก้ไข Regulation (EC) No 1881/2006 เกี่ยวกับการแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (Maximum Levels: MLs) ของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหารบางชนิด โดยได้กำหนดค่า MLs ของสารหนูอนินทรีย์ในอาหารบางชนิดใหม่ อาทิ
     1. ข้าวขาว (polished or white rice) = 0.15 (mg/kg wet weight)
     2. แป้งขาว =  0.25 (mg/kg wet weight)  
     3. Muscle meat of fish = 0.020 (mg/kg wet weight)
     4. Crustaceans = 0.070 (mg/kg wet weight)
     5. น้ำผลไม้ = 0.020 (mg/kg wet weight)
     6. อาหารสำหรับทารก = 0.020 (mg/kg wet weight)  เป็นต้น
               โดยกฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดของกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ :

         https://bit.ly/3zy5Xwr   
         https://bit.ly/3aWk1FK
         https://bit.ly/3xrjrrf  

ที่มา : กลุ่ม SPS กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?