TH EN
A A A

EU อนุญาตทิงเจอร์จากเกรทมัลเลนเป็นสารเสริมอาหารสัตว์

13 มิถุนายน 2565   

               สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/702 ว่าด้วย อนุญาตให้ทิงเจอร์จากเกรทมัลเลน (great mullein tincture) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
     - อนุญาตให้ใช้ทิงเจอร์จากเกรทมัลเลน เป็นสารเสริมอาหารสัตว์ (feed additive) ในไก่เพื่อขุน ไก่งวงเพื่อขุน สุกรเพื่อขุน ลูกวัวเพื่อขุน แกะและลูกแกะเพื่อขุน กระต่ายเพื่อขุน และปลาแซลมอน (ยกเว้นวัตถุประสงค์เพื่อการใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์)
     - กำหนดให้ใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งกลิ่นรส (flavouring compounds) ในปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่ความชื้นร้อยละ 12)
     - การใช้สารเสริมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในขั้นตอนใช้งานได้ จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานสวมชุดป้องกัน
     - กฎระเบียบนี้มีผลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2565) ไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2575
               สามารถสืบค้นรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3NlohwN

ที่มา : EU Journal สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?