TH EN
A A A

EU อนุญาตให้โปรตีนจากถั่วเขียวขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

25 พฤษภาคม 2565    95 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนโปรตีนจากถั่วเขียว (mung bean protein) เป็นอาหารใหม่ ซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า โปรตีนจากถั่วเขียวมีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 ที่ว่าด้วยการอนุญาตให้ประเทศที่สามสามารถขึ้นทะเบียนอาหารที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีการบริโภคมาก่อนในสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงเห็นชอบให้โปรตีนจากถั่วเขียวขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์โปรตีน (protein products) และกำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ที่ปริมาณ 20 กรัม/100 กรัม
               ทั้งนี้ การอนุญาตขึ้นทะเบียนโปรตีนจากถั่วเขียวเป็นอาหารใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำร้องรายแรก ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่นๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบ
               โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีก 20 วัน หลังการประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3wFWCkz

ที่มา : สปษ.สหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?