TH EN
A A A

เกษตรกรยุโรปเริ่มหันใช้อาหารสัตว์ GM อเมริกา แทนข้าวโพดยูเครน

9 พฤษภาคม 2565   

                ยูเครนและรัสเซียต่างก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญในตลาดอาหารของโลก โดยเฉพาะในส่วนของพืชอาหารสำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี และข้าวโพด ซึ่งจากสถานการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนนี้ ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผลกระทบของสงครามต่อโครงสร้างด้านการขนส่ง ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางการค้า การจัดส่งวัตถุดิบหรือผลผลิตจากพื้นที่ปลูก ตลอดจนถึงการส่งออกสินค้าสำคัญ
                ขณะนี้ หลายประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากยูเครนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เช่น เดนมาร์ก ที่เริ่มขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (Non-GMO) ดังนั้น ภาคเกษตรในสหภาพยุโรปจึงเตรียมสั่งซื้ออาหารสัตว์ GM จากอเมริกาเพิ่มเติม เพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวโพด Non-GMO ของยูเครน นอกจากนี้ บางประเทศยังผ่อนคลายกฎการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน 

ที่มา : UkrAgroConsult สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?